Farmacia Lloris González. 140m2, 3 plantas. Burriana, España. 2016. Premio retail Design Institute